Podjetje LUCRUM D.O.O. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Nameni, zakaj bomo uporabljali vaš e-mail:

– pošiljanje e-poštnih sporočil v zvezi s ponudbo storitev Lucrum d.o.o.

– pošiljanje rednih novičk, bloga ali razmišljanj Lucrum d.o.o. po e-pošti;

– pošiljanje predlogov, ponudb, obvestil in drugih sporočil Lucrum d.o.o. po e-pošti – sporočila so lahko prilagojena (individualizirana) glede na dejstvo, da je bil e-poštni naslov pridobljen na podlagi vaše prijave na brezplačne vsebine.

– pošiljanje predlogov, ponudb, obvestil in drugih sporočil partnerjev Lucrum d.o.o. (pri čemer Lucrum d.o.o. partnerjem nikoli ne bo posredoval e-poštnega naslova imetnika);

– pošiljanje e-poštnih sporočil v zvezi s plačilom storitev Lucrum d.o.o.;

– preverjanje, ali gre pri posameznem e-poštnem naslovu za novo ali obstoječo stranko;

– hramba e-poštnega naslova v bazi do preklica;

– posredovanje e-poštnega naslova enemu ali več pogodbenih obdelovalcev, ki opravljajo storitve pošiljanja e-poštnih sporočil;

– posredovanje e-poštnega naslova tretjim osebam, če je Lucrum d.o.o. k takemu posredovanju zavezan z zakonom ali sodno ali drugo odredbo;

– združevanje e-poštnega naslova z drugimi podatki, ki jih je Lucrum d.o.o. pridobil od imetnika e-poštnega naslova (npr., toda ne izključno, IP naslova terminalske opreme, s katero je imetnik dostopal do storitev Lucrum d.o.o, ime in priimek imetnika, delodajalec (organizacija), funkcija, podatki o naročeni storitvi, podatki o izvajanju storitve, vsebina komunikacije po e-pošti, podatki o plačilih, podatki o izterjavi, podatki o sodnih postopkih);

– spremljanje in beleženje dostavljivosti poslanih e-poštnih sporočil (ali jih je imetnik prejel);

– spremljanje in beleženje, katere vsebine je imetnik e-poštnega naslova odprl oziroma prebral (spremljanje klikov na spletne povezave, vsebovane v e-poštnih sporočilih)

– po potrebi navedba e-poštnega naslova in vsebine komunikacije po e-pošti kot dokaz v sodnih ali drugih uradnih postopkih;

– po potrebi uporaba e-poštnega naslova za preiskovanje varnostnih incidentov ter odkrivanje in preiskavo kaznivih dejanj;

– statistične in druge analize (npr., toda ne izključno, število imetnikov, ki uporabljajo e-poštne storitve določenega ponudnika e-poštnih storitev;

– obdelava za druge namene, ki niso navedeni v prejšnjih alinejah, če je taka obdelava združljiva z namenom, za katerega je bil e-poštni naslov prvotno zbran;

– obdelava za druge namene, ki niso navedeni v prejšnjih alinejah, če je taka obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Lucrum d.o.o. ali tretja oseba, če ti interesi prevladajo nad interesi imetnika e-poštnega naslova.